FUNDACJA ROZWOJU, EDUKACJI I TECHNOLOGII

0
Co będzie Ci potrzebne za... 5, 10, 15 lat?
Szacuje się, że większość istniejących dziś zawodów w ciągu najbliższych 30 lat… zniknie. Wszystko za sprawą postępującej komputeryzacji i digitalizacji. Nawet aktualny przez wieki cytat z Konfucjusza: „Wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować”, wydaje się dzisiaj coraz mniej aktualny. A co Konfucjusz, gdyby żył dzisiaj, mógłby powiedzieć? Może coś w rodzaju: „Masz wiele talentów. Rozwiń w sobie na ich bazie kompetencje, które przez wiele kolejnych lat będą kluczowe na rynku pracy, a całe życie nie będziesz musiał pracować?”
dr Krzysztof Patkowski
E-sport 2020. Biznes – rynek pracy – edukacja

Wizja i Misja

Misją Fundacji jest projektowanie nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych przyszłości dla uczelni i biznesu.

Naszą wizją jest tworzenie edukacji budującej mosty pomiędzy uczelniami a biznesem, skoncentrowanej na indywidualnych zdolnościach, kompetencjach przyszłości i nowoczesnych technologiach.

Rozwój (Reskilling/ Upskilling)

Wspieranie rozwoju kompetencji zespołów oraz pracowników w każdym wieku i na każdym etapie ich życia zawodowego z wykorzystaniem takich narzędzi jak m.in. mentoring, e-learning, międzypokoleniowy transfer wiedzy.

Edukacja

Projektowanie unikatowych rozwiązań edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych, w myśl zasady, iż tylko stałe uczenie się i oduczanie, rozwijanie kompetencji przyszłości, a także przekwalifikowalność i mobilność pozwolą odnieść sukces w biznesie i na błyskawicznie zmieniającym się rynku pracy.

Technologie

Wspieranie projektowania, wdrażania oraz ewaluacja rozwiązań technologicznych w edukacji i biznesie. Wykorzystanie technologii AI i kształcenia na odległość pozwalających rozwijać umiejętności i kompetencje każdemu i z każdego miejsca na świecie.

Rynek pracy dynamicznie się zmienia - pojawiają się nowe zawody, stanowiska pracy ulegają modyfikacji, kariera jednostki przestaje mieć charakter homogeniczny. Wszystkie te zmiany wymagają zupełnie nowego podejścia do poszukiwania i oceny potencjału kandydatów. Organizacjom nie wystarczy już wiedzieć, jakie kompetencje posiada kandydat w momencie zatrudnienia. Osoby zarządzające muszą umieć ocenić ich potencjał rozwojowy, aby móc zdecydować o ich wartości w dłuższej perspektywie.
dr Łukasz Fojutowski
Skuteczność narzędzi rekrutacji i selekcji opartych na koncepcji Learning Agility, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, t. 74, nr 3, 1 maj 2017
0 +
ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

Cele i działania strategiczne

Kompetencje przyszłości

Diagnozowanie, kształtowanie i rozwijanie kompetencji przyszłości u osób w różnym wieku i z różnym doświadczeniem zawodowym.

Nowoczesne technologie edukacyjne

Wdrażanie i wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym związanych z kształceniem online i przy wykorzystaniu algorytmów AI, zarówno w branży edukacyjnej, jak i biznesie.

Audyt kompetencji

W oparciu o algorytmy AI i autorskie narzędzia diagnostyczne prowadzenie audytów kompetencji uczniów, studentów, pracowników wraz z kompleksową informacją zwrotną i planem rozwojowym.

Mentoring

Opracowanie i wdrażanie programów mentoringowych zarówno dla branży edukacyjnej, jak i szeroko rozumianego biznesu, w wariancie stacjonarnym i online, w tym również mentoringu odwróconego wykorzystującego potencjał osób z grupy 50+.

Rezyliencja

Budowanie odporności zespołów na zmiany poprzez dywersyfikację i inkluzję kompetencji osób o różnym doświadczeniu, naturalnych talentach, wieku oraz płci.

Badania, analizy i raporty

Prowadzenie badań i analiz trendów związanych z rozwojem i zmianami zachodzącymi w obszarze edukacji, nowych technologii, cyfryzacji i rynkiem pracy.

Upskilling/ reskilling

Opracowanie i wdrażanie narzędzi i programów służących podnoszeniu i rozwijaniu nowych kompetencji przez osoby uczące się i pracujące (firmy), układanie indywidualnych programów szkoleniowych definiowanych przez aktualne potrzeby rynku pracy i pracodawców.

Uczelnie korporacyjne

Wsparcie dla biznesu w zakresie projektowania i wdrażania uszytych na miarę rozwiązań edukacyjnych realizowanych w formule stacjonarnej lub wirtualnej uczelni korporacyjnej.

Nowoczesne rozwiązania edukacyjne

Projektowanie w ścisłej współpracy z biznesem oraz uczelniami unikatowych i przyszłościowych kierunków studiów dyplomowych/podyplomowych, kursów online i programów szkoleniowych przygotowujących ucznia/ studenta/ pracownika do najbardziej efektywnego funkcjonowania na rynku pracy przyszłości.

Audyt procesów kształcenia na uczelniach

Pomagamy uczelniom o różnej wielkości i specyfice zdiagnozować swoje silne strony, podnosić jakość kształcenia oraz usprawnić procesy wewnętrzne, aby spełniały wysokie standardy nauczania.

Zapomnijmy o czymś takim jak „e-learning” - jest po prostu „learning”, w którym kluczową rolę odgrywa kompetentny wykładowca z pasją. Cała reszta to jedynie narzędzia ICT, które wykładowca może wykorzystywać w rozmaity sposób w zależności od celu zajęć, potrzeb odbiorcy oraz swojej pomysłowości.
dr Łukasz Fojutowski
CDV Way #2 Sposób na ciekawy kurs e-learningowy. Poradnik metodyczny dla trenera, CDV, 1 czerwca 2020

Partnerzy