Edukacja przyszłości zaczyna się dzisiaj

Projektujemy i wdrażamy innowacyjne rozwiązania dla uczelni oraz biznesu

Dla Uczelni

Kompleksowo wspieramy wszystkie uczelnie w procesie ich dostosowywania do współczesnych wyzwań edukacyjnych i dynamicznego rynku pracy. Z wykorzystaniem nowoczesnych technologii projektujemy innowacyjne rozwiązania edukacyjne. Poprzez indywidualizację i personalizację procesu kształcenia dążymy do tego, by uczelnie uzyskiwały najwyższą jakość kształcenia i maksymalizowały osiągane korzyści.

Dla Biznesu

We współpracy z biznesem koncentrujemy się na kluczowych trendach technologicznych oraz społecznych kształtujących rynek pracy dziś i w przyszłości. Wykorzystujemy sztuczną inteligencję, projektujemy i wdrażamy w firmach rozwiązania e-learningowe oparte o materiały wideo zarówno dla pracowników, jak i dla klientów. Nasze rozwiązania edukacyjne pozwalają na maksymalizację efektywności działania. Realizujemy projekty upskillingowe i reskillingowe – umożliwiamy rozwój kompetencji wybranych pracowników, jak również oferujemy działania systemowe w formie uniwersytetów korporacyjnych.

Dla Społeczeństwa

Misją Fundacji jest realizacja projektów społecznych w obszarze edukacji, nauki i profilaktyki zdrowia psychicznego. Działania te realizujemy m.in. poprzez analizę trendów oraz prowadzenie badań ilościowych i jakościowych związanych ze zmianami w obszarze edukacji, nowych technologii, cyfryzacji oraz ewolucji rynku pracy. Ponadto Fundacja aktywnie uczestniczy w działalności edukacyjnej – organizujemy otwarte szkolenia i webinary, które mające na celu szerzenie wiedzy wśród różnych grup społecznych.

Cele i działania strategiczne

Kompetencje przyszłości

Diagnozowanie, kształtowanie i rozwijanie kompetencji przyszłości u osób w różnym wieku i z różnym doświadczeniem zawodowym.

Nowoczesne technologie edukacyjne

Wdrażanie i wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym związanych z kształceniem online i przy wykorzystaniu algorytmów AI, zarówno w branży edukacyjnej, jak i biznesie.

Audyt kompetencji

W oparciu o algorytmy AI i autorskie narzędzia diagnostyczne prowadzenie audytów kompetencji uczniów, studentów, pracowników wraz z kompleksową informacją zwrotną i planem rozwojowym.

Mentoring

Opracowanie i wdrażanie programów mentoringowych zarówno dla branży edukacyjnej, jak i szeroko rozumianego biznesu, w wariancie stacjonarnym i online, w tym również mentoringu odwróconego wykorzystującego potencjał osób z grupy 50+.

Rezyliencja

Budowanie odporności zespołów na zmiany poprzez dywersyfikację i inkluzję kompetencji osób o różnym doświadczeniu, naturalnych talentach, wieku oraz płci.

Badania, analizy i raporty

Prowadzenie badań i analiz trendów związanych z rozwojem i zmianami zachodzącymi w obszarze edukacji, nowych technologii, cyfryzacji i rynkiem pracy.

Upskilling/ reskilling

Opracowanie i wdrażanie narzędzi i programów służących podnoszeniu i rozwijaniu nowych kompetencji przez osoby uczące się i pracujące (firmy), układanie indywidualnych programów szkoleniowych definiowanych przez aktualne potrzeby rynku pracy i pracodawców.

Uczelnie korporacyjne

Wsparcie dla biznesu w zakresie projektowania i wdrażania uszytych na miarę rozwiązań edukacyjnych realizowanych w formule stacjonarnej lub wirtualnej uczelni korporacyjnej.

Nowoczesne rozwiązania edukacyjne

Projektowanie w ścisłej współpracy z biznesem oraz uczelniami unikatowych i przyszłościowych kierunków studiów dyplomowych/podyplomowych, kursów online i programów szkoleniowych przygotowujących ucznia/ studenta/ pracownika do najbardziej efektywnego funkcjonowania na rynku pracy przyszłości.

Audyt procesów kształcenia na uczelniach

Pomagamy uczelniom o różnej wielkości i specyfice zdiagnozować swoje silne strony, podnosić jakość kształcenia oraz usprawnić procesy wewnętrzne, aby spełniały wysokie standardy nauczania.