Projekty, w których brali udział eksperci Fundacji

Badania kultury organizacyjnej i rozwój organizacji

“Kultura organizacyjna zjada strategię na śniadanie” - te słowa przypisywane Peterowi Druckerowi wykłada się na kierunkach związanych z zarządzaniem w uczelniach na całym świecie. Trudno się z tym nie zgodzić. Pomimo wysiłków organizacje doświadczają niskiej efektywności działań, niemożności realizacji celów, dużej rotacji pracowników oraz znacznej ilości błędów. Na ogół wynika to z utrwalonych wzorców działania i myślenia oraz kumulujących się emocji pracowników i menedżerów. Wspólnie z konsultantami “Kliniki organizacji” pomagamy organizacjom przyjrzeć się przyczynom oraz skutecznie wprowadzić nowe metody funkcjonowania.

dr Łukasz Fojutowski
Prezes Zarządu Fundacji

Projektowanie strategii organizacji

Wspólnie z zespołem ekspertów “Kliniki Organizacji” pomagam organizacjom przeanalizować swój potencjał, określić cele i wizję rozwoju, a potem zaprojektować strategie, które do nich zaprowadzą. W centrum dyskusji jest zawsze wartość dostarczana klientowi, dlatego w procesie strategicznym staramy się spojrzeć na przyszłość z różnych perspektyw. W swojej metodyce pracy łączymy warsztaty z menedżerami, badania ilościowe i jakościowe wśród klientów oraz ekspertów branżowych oraz analizę trendów. Pracujemy w duchu Design Thinking i Service Design, ale każdy proces jest inny, tak jak inne są organizacje i branże, w których działają.

Kompetencje przyszłości

Zaprojektowanie i przeprowadzenie badania ilościowego, na grupie 4500 respondentów z różnych grup wiekowych, na temat kompetencji przyszłości. Badania przeprowadzone zostały w okresie od stycznia do czerwca 2020 w województwie wielkopolskim (na próbie studentów, uczniów, nauczycieli akademickich i pracujących w szkoła średnich, a także managerów). Podstawowym celem badania było wyselekcjonowanie kluczowych z perspektywy kształcenia studentów i przygotowania ich do funkcjonowania na przyszłym rynku pracy kompetencj, a także ocena aktualnego stanu ich występowania u obecnych i przyszłych klientów Collegium Da Vinci w Poznaniu z perspektywy ich własnej, a także osób ich uczących i zatrudniających.
Wyniki tych badań zostały zaprezentowane, w skróconej wersji, w raporcie: 'Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046' Infuture Institute Natalii Hatalskiej, który swoją premierę miał wiosną 2021r z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia uczelni Collegium Da Vinci w Poznaniu.

dr Łukasz Fojutowski
Prezes Zarządu Fundacji

CDV-WAY# 1 Sposób na ciekawy kurs e-learningowy. Przewodnik dla Trenera

Poradnik ten ma dwa cele. Pierwszym z nich jest zainspirowanie Cię do projektowania kursów e-learningowych, które współcześnie odgrywają bardzo istotną rolę w procesie dydaktycznym, nie tylko na uczelniach wyższych, ale również w edukacji pozaformalnej. Drugim celem jest poprowadzenie Cię „krok po kroku” przez wszystkie etapy projektowania kursu e-learningowego. Poszczególne „kroki” poradnika są efektem ponad rocznych działań warsztatowych zespołu ds. e-learningu Collegium Da Vinci w Poznaniu. Rozpoczynając działania w tym zakresie jako zespół postawiliśmy sobie za cel stworzenie nowej metodyki kształcenia zdalnego.

dr Łukasz Fojutowski
Prezes Zarządu Fundacji

CDV-WAY# 2 Sposób na ciekawy kurs e-learningowy. Poradnik metodyczny dla Trenera

Druga część CDV-way#2 jest metodyczną kontynuacją części poświęconej kształceniu zdalnemu. Przeznaczona jest dla trenerów i wykładowców prowadzących zajęcia zarówno zdalne, jak i stacjonarne (w sali dydaktycznej/szkoleniowej). Uniwersalizm podręcznika wynika z naszej wiary w to, że określone elementy metodyczne projektowania zajęć dla studentów/słuchaczy powinny być podstawowym elementem warsztatu pracy każdego dydaktyka – bez względu na staż pracy, czy formę prowadzenia zajęć. Wspólnie z kilkoma członkami zespołu ds. e-learningu w CDV przygotowaliśmy dla Ciebie “narzędziownik”, który mamy nadzieję będzie pomocny przy tworzeniu własnych kursów online.

dr Łukasz Fojutowski
Prezes Zarządu Fundacji

Dimostrazione MasterclassBlocks - Nowy model praktycznego kształcenia

Celem projektu było wdrożenie w Collegium Da Vinci w Poznaniu nowego innowacyjnego i praktycznego modelu kształcenia studentów, którego filarami będą m.in: kształcenie i kształtowanie wyselekcjonowanych w toku badań ilościowych i jakościowych kompetencji przyszłości kluczowych z perspektywy efektywnego funkcjonowania absolwentów na stale zmieniającym się rynku pracy, audyt kompetencji studentów na starcie studiów, możliwość swobodnego budowania ścieżki edukacyjnej przez studentów przy wsparciu tutora i e-tutora, kształcenie prowadzone przez wykładowców praktyków (stworzenie sylwetki wykładowcy praktyka), w ramach zdefiniowanego standardu zajęć praktycznych, networking - zarówno na linii student - student, jak i student - wykładowca, praktyki zawodowe krajowe i zagraniczne, wizyty studyjne w firmach krajowych i zagranicznych, wsparcie mentora - praktyka biznesu, biblioteka pełniąca funkcję centrum coworkingu (realizacja projektów międzykierunkowych), praktyczny system dyplomowania w oparciu o biznesowe case study, wykorzystanie specjalistycznej platformy do prowadzenia edukacji zdalnej w oparciu o materiały e-learningowe, z elementami grywalizacji.

dr Łukasz Fojutowski
Prezes Zarządu Fundacji

Międzypokoleniowy transfer wiedzy

Celem projektu było stworzenie programu międzypokoleniowego transferu wiedzy pomiędzy seniorami (osobami powyżej 50 roku życia) a młodymi osobami, przy czym projekt obejmuje dwie takie grupy: osoby młode wchodzące na rynek pracy oraz uczniów w szkołach różnych typów. Program obejmował:
• mentoring indywidualny realizowany w bezpośrednim kontakcie młodej osoby z mentorem-seniorem lub poprzez platformę on-line;
• mentoring grupowy realizowany na miejscu w organizacji przez mentora-seniora z grupami do 6 osób;
• pracę równoległą, tj. tworzenie zespołów złożonych z pracowników w różnym wieku;
• coaching pracowników;
• tutoring indywidualny (osobiście lub on-line) oraz grupowy realizowany w szkołach;
• diagnozę potrzeb, szkolenia oraz wdrożenie programu w przedsiębiorstwie lub szkole.

dr Łukasz Fojutowski
Prezes Zarządu Fundacji

Opracowanie narzędzi rekrutacyjnych opartych na koncepcji Learning Agility w identyfikacji pracowników sprzedażowych o wysokim potencjale rozwojowym

Rosnąca konkurencja oraz zmienne otoczenie rynkowe sprawiły, że organizacje potrzebują nowego rodzaju pracownika. Osoby o wysokim potencjale rozwojowym, który potrafi wykorzystać wcześniej zdobyte doświadczenie do rozwiązywania zupełnie nowych dla niego zadań. Tradycyjne narzędzia rekrutacji koncentrują się na posiadanych kompetencjach i doświadczeniu zawodowym, ale nie diagnozują potencjału osoby do elastycznego uczenia się i dostosowania do nowej sytuacji decyzyjnej. W ramach projektu skonstruowano oraz przetestowano narzędzie rekrutacyjne oparte na koncepcji Learning Agility, które pozwala identyfikować osoby o wysokim potencjale rozwojowym. W badaniu pilotażowym testowano narzędzie wśród sprzedawców, a następnie prowadzono badanie wśród menedżerów.

dr Łukasz Fojutowski
Prezes Zarządu Fundacji

Prowadzenie coachingu i superwizji dla nauczycieli w ramach projektu "Zawodowcy w Gorzowie"

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego w 12 szkołach i 1 Centrum Kształcenia Zawodowego działalności w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gorzowa Wielkopolskiego poprzez rozwój wsparcia szkół z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym i stworzenie w nich wartości odzwierciedlającej naturalne wartości pracy właściwe dla nauczyciela zawodowego oraz poprzez podniesienie kompetencji 90 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, nabycie kwalifikacji przez 10 nauczycieli w zakresie nauczania przedmiotów oraz udzielenie indywidualnego wsparcia 3200 uczestnikom projektu w rozpoznawaniu ich własnego potencjału, zaplanowaniu ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej w kontekście zdiagnozowanych własnych możliwości i potrzeb rynku pracy oraz jej realizowaniu, utworzenie 12 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery i 1 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

dr Łukasz Fojutowski
Prezes Zarządu Fundacji

Opracowanie koncepcji i prowadzenie cyklu warsztatów "Kultura organizacyjna Uczelni"

Każda organizacja cechuje się pewną kulturą organizacyjną. Może ona być mniej lub bardziej widoczna, ale zawsze istnieje i stanowi kontekst dla różnych obszarów jej funkcjonowania. Uczelnie wyższe, jako organizacje, również posiadają swoje kultury organizacyjne, które determinują ich sposób myślenia, działania i przeżywania emocji przez pracowników. Idealnie, jeżeli kultura organizacyjna wspiera rozwój uczelni, ale nie zawsze tak jest. Warsztaty dotyczące kultury organizacyjnej były realizowane dla jednej z poznańskich uczelni i miały na celu wsparcie zespołu menedżerów dydaktycznych i administracyjnych w rozwinięciu sposobów współpracy i komunikacji, które będą sprzyjały zmianom i doskonaleniu się.

dr Łukasz Fojutowski
Prezes Zarządu Fundacji

E-edukacja

Czym jest nowoczesny model kształcenia na uczelni wyższej? Jaką rolę mogą w nim pełnić nowe technologie? Jak projektować kursy online w uczelni wyższej, żeby z jednej strony niosły dużą wartość merytoryczną, również w kształceniu zawodowym, a z drugiej były atrakcyjne dla studentów? Na te i inne pytania próbowaliśmy odpowiedzieć z zespołem ekspertów oraz wykładowców CDV w ramach projektu E-edukacja. Trzon prac stanowiły badania jakościowe wśród studentów i wykładowców, pierwsze przymiarki do projektowania i przeprowadzone badania prototypowe różnych formatów kursów online. Wszystko to, żeby móc określić, jaki model e-learningu będzie optymalny w warunkach uczelni wyższej i nie tylko.

dr Łukasz Fojutowski
Prezes Zarządu Fundacji

Zaprojektowane i wdrożone koncepcje praktycznych kierunków studiów

Projekty wieloletnie, polegające na opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnych i praktycznych kierunków studiów we współpracy z pracodawcami i otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz ekspertami dziedzinowymi. Należą do nich:

• Zarządzanie kreatywne
• Doradztwo i Coaching
• Kierunek lekarski
• Data Science
• Ekonomia i prawo
• Mediaworking
• Kreatywna Produkcja Wideo
i inne

dr Łukasz Fojutowski
Prezes Zarządu Fundacji