Projekty

Zrealizowane projekty dla Uczelni

Nowoczesny kierunek o profilu praktycznym stworzony dla uczelni niepublicznej prowadzącej kierunki medyczne i społeczne. Przeznaczony na rynek warszawski, konkurujący dwoma dostosowanymi do potencjału uczelni specjalnościami (ścieżkami specjalizacyjnymi) – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Nowe trendy w zarządzaniu i biznesie. 

W efekcie audytu i późniejszych prac przebudowano funkcjonujący w uczelni system jakości kształcenia, udoskonalono system praktyk zawodowych, zmodyfikowano we współpracy z partnerami biznesowymi programy studiów i efekty uczenia się. Uzyskano pozytywną ocenę PKA.

Kierunek studiów zaprojektowany na rynek warszawski dla uczelni niepublicznej. Łączy w sobie tradycyjne elementy, wymagane w pracy w obszarze administracji, z nowoczesnymi trendami i wymaganiami rynku pracy. Program został wzbogacony o dziedziny takie jak psychologia społeczna, PR, etyka, techniki wywierania wpływu, zarządzanie międzykulturowe itd.

Projekt adresowany do dziekanów, dyrektorów instytutów oraz kierowników działów administracji pracujących na uczelni w północnej Polsce. Na bazie wniosków z badania kultury organizacyjnej przeprowadzono cykl warsztatów mających na celu określenie potencjału rozwojowego uczestników i wsparcie ich w uzupełnieniu kompetencji menedżerskich.

Projekt zrealizowany przez ekspertów Fundacji finansowany był ze środków UE i obejmował przeprowadzenie badań wśród studentów, przygotowanie koncepcji uczenia online, rekrutację autorów, współprojektowanie zakresu i struktury kursów oraz nadzorowanie produkcji kursów wideo w studiu nagraniowym. W ramach projektu zrealizowane zostały 52 kursy e-learningowe – łącznie 1180 godzin.

Część pierwsza dotyczy fundamentów projektowania kursów e-learningowych i krok po kroku przeprowadza przez poszczególne etapy procesu projektowego. Część druga to zestaw narzędzi i wskazówek dla trenera dotyczących poszczególnych elementów kursu online. 

Na zamówienie klienta została przygotowana koncepcja utworzenia prywatnej uczelni niepublicznej ściśle powiązanej z siecią szpitali miejskich. W ramach prac przygotowano wniosek o uzyskanie uprawnień do prowadzenia kierunku lekarskiego wraz z programem kształcenia i sylabusami.

Eksperci Fundacji w szczególny sposób byli zaangażowani w proces opracowania na potrzeby wniosku koncepcji, efektów uczenia się i programu nowych innowacyjnych oraz praktycznych kierunków studiów takich jak Zarządzanie (specjalności: Finanse i rachunkowość, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem) i Psychologia (specjalności: Psychologia zdrowia i dobrostanu, Psychologia pracy i organizacji).

Eksperci Fundacji w szczególny sposób byli zaangażowani w proces opracowania na potrzeby wniosku koncepcji, efektów uczenia się i programu nowych innowacyjnych oraz praktycznych kierunków studiów takich jak Zarządzanie (specjalności: Finanse i rachunkowość, Sztuczna inteligencja w ZZL) i Informatyka (specjalności: Rozwiązania SI w Informatyce, Data science dla zielonej gospodarki).

W ramach współpracy z KRZaSP zostało przeprowadzone szkolenie dla osób zarządzających uczelniami niepublicznymi. W trakcie szkolenia omówione zostały m.in. kwestie takie jak: podstawowe wskaźniki, które powinien spełniać każdy program studiów; główne obszary związane z tworzeniem i prowadzeniem studiów o profilu praktycznym mające swoje odzwierciedlenie w kryteriach oceny programowej PKA; istotne elementy związane z zapewnieniem jakości kształcenia w uczelniach wyższych. 

W ramach projektu opracowane zostały dokumenty stanowiące odwołanie od negatywnej decyzji wydanej po przeprowadzeniu oceny programowej na kierunku Filologia angielska. W ramach odwołania przy wsparciu ekspertów Fundacji zmodyfikowano program kształcenia, kierunkowe efekty kształcenia, sylabusy przedmiotowe, regulamin praktyk zawodowych i system zarządzania jakością.

Wsparcie w wyborze najbardziej efektywnej opcji przeprowadzenia zmian właścicielskich, wyceny jej majątku, przygotowania planu restrukturyzacji oraz prowadzenia negocjacji z nabywcami.

W ramach projektu przeprowadzono badanie potrzeb uczelni w zakresie nauczania lekarzy stomatologów, przygotowano koncepcję kształcenia i egzaminowania online oraz wybrano i zaprezentowano uczelni narzędzie IT spełniające wymogi projektu.

Eksperci Fundacji byli zaangażowani w przeprowadzenie analizy potrzeb różnych grup użytkowników, przygotowanie specyfikacji funkcjonalnej oraz zaprojektowanie wybranych funkcjonalności. W efekcie współpracy z dostawcą oprogramowania powstał dopasowany do potrzeb system LMS, który w unikalny sposób spełnia potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami i zwiększa dla nich dostępność do kształcenia.

Eksperci Fundacji przeprowadzili proces projektowania oferty potencjalnych kierunków studiów dyplomowych i podyplomowych, do czego wykorzystano metodykę Service Design. Dzięki temu powstał unikatowy zestaw koncepcji produktów edukacyjnych składający się na ofertę uczelni i dostosowany do jej specyfiki.

Zrealizowane projekty dla Biznesu

Wramach projektu eksperci Fundacji odpowiedzialni byli m.in. za opracowanie koncepcji i zaprojektowanie kursów wideo wraz z przygotowaniem do nich materiałów, prowadzenie konsultacji metodycznych związanych z przygotowaniem kursów, a także rekrutację autorów i ich wsparcie w trakcie realizacji projektu.

Eksperci Fundacji brali udział w warsztatach służących zaprojektowaniu rozwiązań informatycznych (w tym również opartych na AI) dla instytucji edukacyjnych, a w szczególności uczelni wyższych. Rozwiązania te obejmować będą takie obszary działania uczelni jak np. dziekanat i rekrutacja (rozwiązania chatbotowe), automatyzacja i usprawnienie procesu obiegu dokumentów oraz kursy e-learningowe.

Eksperci Fundacji zaprojektowali i przeprowadzili programy rozwojowe dla przedsiębiorstwa z województwa lubuskiego, które obejmowały warsztaty rozwojowe, diagnozę potencjału oraz cykl spotkań coaching in job.

Cykl webinarów i warsztatów podnoszących kompetencje kadry menedżerskiej dla międzynarodowej firmy z branży oświetleniowej. Projekt trwał dwa lata i był poprzedzony badaniem kultury organizacyjnej oraz cyklem indywidualnych spotkań z przedstawicielami różnych grup pracowników. W ramach Akademii Menedżera przeszkolono niemal stu menedżerów wysokiego, średniego i niższego szczebla.

Projekt przygotowujący osoby zarządzające w organizacji do pełnienia funkcji wewnętrznego konsultanta zarządzania i wdrażania zmian w organizacji. Działania trwały rok i były realizowane przez ekspertów Fundacji dla poznańskiej firmy z branży kreatywnej. 

Zrealizowane projekty dla Społeczeństwa

Tematem analizy było nadmierne i prowadzące do uzależnień korzystanie przez dzieci w wielu od roku do 15 lat z urządzeń elektronicznych. Dzięki tym działaniom sformułowano rekomendacje i zalecenia dla rodziców oraz nauczycieli. 

Badanie, którego eksperci Fundacji byli autorami, zostało zrealizowane na próbie prawie pięciu tysięcy osób, z podziałem na pięć grup badanych – uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy akademiccy i biznes – pracodawcy. Efektem był Raport „Edukacja Przyszłości. Scenariusze 2046”, który współtworzyli eksperci Fundacji. 

Badanie zostało przeprowadzone na próbie prawie dwóch tysięcy osób uczących się i nauczających, a także managerów.