Projekt parentingowy

We współpracy z przedstawicielami świata gamingu, psychologii oraz rozpoznawalnym i cieszącym się autorytetem ekspertem pracujemy nad nowym projektem.

Marek Banaszak
Prezes Zarządu Fundacji
dr Łukasz Fojutowski
Wiceprezes Zarządu Fundacji
dr Krzysztof Patkowski
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Ekspert
Szczegóły wkrótce

Kompetencje przyszłości

Zaprojektowanie i przeprowadzenie badania ilościowego, na grupie 4500 respondentów z różnych grup wiekowych, na temat kompetencji przyszłości. Badania przeprowadzone zostały w okresie od stycznia do czerwca 2020 w województwie wielkopolskim (na próbie studentów, uczniów, nauczycieli akademickich i pracujących w szkoła średnich, a także managerów). Podstawowym celem badania było wyselekcjonowanie kluczowych z perspektywy kształcenia studentów i przygotowania ich do funkcjonowania na przyszłym rynku pracy kompetencj, a także ocena aktualnego stanu ich występowania u obecnych i przyszłych klientów Collegium Da Vinci w Poznaniu z perspektywy ich własnej, a także osób ich uczących i zatrudniających.
Wyniki tych badań zostały zaprezentowane, w skróconej wersji, w raporcie: 'Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046' Infuture Institute Natalii Hatalskiej, który swoją premierę miał wiosną 2021r z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia uczelni Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Marek Banaszak
Prezes Zarządu Fundacji
dr Łukasz Fojutowski
Wiceprezes Zarządu Fundacji
dr Krzysztof Patkowski
Wiceprezes Zarządu Fundacji

E-sport 2020: Biznes-Runek pracy-Edukacja

Celem raportu „E-sport 2020. Biznes – Rynek pracy – Edukacja” była nie tylko popularyzacja wiedzy związanej z nową branżą, która coraz prężniej rozwija się w Polsce i na świecie, ale też zebranie informacji o stanie e-sportu oraz perspektywach jego rozwoju w kontekście współpracy z biznesem i edukacją. Odbiorcami raportu były wszystkie osoby zainteresowane branżą e-sportową w warstwie biznesowej, inwestycyjnej i edukacyjnej. W ramach prac nad raportem przeprowadzono szereg warsztatów stacjonarnych z przedstawicielami uczelni wyższych, dydaktykami, badaczami, przedstawicielami branży e-sportowej, graczami i przedstawicielami branży gamingowej. Po realizacji warsztatów przeprowadzono badania jakościowe (wywiady z przedstawicielami branży oraz pasjonatami e-sportu) oraz badania ilościowe realizowane przez Collegium Da Vinci na temat kompetencji przyszłości niezbędnych na rynku pracy (badania przeprowadzone wśród studentów, uczniów, pracodawców, pracowników oraz kadry zarządzającej z różnych obszarów biznesu). Zebrane dane dały możliwość realizacji dalszych analiz, w tym analiz dostępnych już raportów, doniesień medialnych, publikacji naukowych oraz branżowych. Raport nie ma charakteru opracowania naukowego. Jest to syntetyczne i praktyczne kompendium wiedzy na temat stanu branży e-sportowej z rekomendacjami, które mogą przyczynić się do jej rozwoju w Polsce. Ponadto w raporcie znajdują się autorskie wypowiedzi ekspertów z różnych dziedzin biznesu i szczebli edukacji, które odnoszą się bezpośrednio do poruszanych tematów.

Marek Banaszak
Prezes Zarządu Fundacji
dr Krzysztof Patkowski
Wiceprezes Zarządu Fundacji

CDV-WAY# 1 Sposób na ciekawy kurs e-learningowy. Przewodnik dla Trenera

Poradnik ten ma dwa cele. Pierwszym z nich jest zainspirowanie Cię do projektowania kursów e-learningowych, które współcześnie odgrywają bardzo istotną rolę w procesie dydaktycznym, nie tylko na uczelniach wyższych, ale również w edukacji pozaformalnej. Drugim celem jest poprowadzenie Cię „krok po kroku” przez wszystkie etapy projektowania kursu e-learningowego. Poszczególne „kroki” poradnika są efektem ponad rocznych działań warsztatowych zespołu ds. e-learningu Collegium Da Vinci w Poznaniu. Rozpoczynając działania w tym zakresie jako zespół postawiliśmy sobie za cel stworzenie nowej metodyki kształcenia zdalnego.

Marek Banaszak
Prezes Zarządu Fundacji
dr Łukasz Fojutowski
Wiceprezes Zarządu Fundacji

CDV-WAY# 2 Sposób na ciekawy kurs e-learningowy. Poradnik metodyczny dla Trenera

Druga część CDV-way#2 jest metodyczną kontynuacją części poświęconej kształceniu zdalnemu. Przeznaczona jest dla trenerów i wykładowców prowadzących zajęcia zarówno zdalne, jak i stacjonarne (w sali dydaktycznej/szkoleniowej). Uniwersalizm podręcznika wynika z naszej wiary w to, że określone elementy metodyczne projektowania zajęć dla studentów/słuchaczy powinny być podstawowym elementem warsztatu pracy każdego dydaktyka – bez względu na staż pracy, czy formę prowadzenia zajęć.

Marek Banaszak
Prezes Zarządu Fundacji
dr Łukasz Fojutowski
Wiceprezes Zarządu Fundacji

Dimostrazione MasterclassBlocks - Nowy model praktycznego kształcenia

Celem projektu było wdrożenie w Collegium Da Vinci w Poznaniu nowego innowacyjnego i praktycznego modelu kształcenia studentów, którego filarami będą m.in: kształcenie i kształtowanie wyselekcjonowanych w toku badań ilościowych i jakościowych kompetencji przyszłości kluczowych z perspektywy efektywnego funkcjonowania absolwentów na stale zmieniającym się rynku pracy, audyt kompetencji studentów na starcie studiów, możliwość swobodnego budowania ścieżki edukacyjnej przez studentów przy wsparciu tutora i e-tutora, kształcenie prowadzone przez wykładowców praktyków (stworzenie sylwetki wykładowcy praktyka), w ramach zdefiniowanego standardu zajęć praktycznych, networking - zarówno na linii student - student, jak i student - wykładowca, praktyki zawodowe krajowe i zagraniczne, wizyty studyjne w firmach krajowych i zagranicznych, wsparcie mentora - praktyka biznesu, biblioteka pełniąca funkcję centrum coworkingu (realizacja projektów międzykierunkowych), praktyczny system dyplomowania w oparciu o biznesowe case study, wykorzystanie specjalistycznej platformy do prowadzenia edukacji zdalnej w oparciu o materiały e-learningowe, z elementami grywalizacji.

dr Łukasz Fojutowski
Wiceprezes Zarządu Fundacji
dr Krzysztof Patkowski
Wiceprezes Zarządu Fundacji

Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów uczelni wyższych

Projekt badawczy, w którym udział wzięło 54 wielkopolskich pracodawców i sześć agencji pośrednictwa pracy. Jego celem było wskazanie:
• Jakie kompetencje (miękkie) poszukiwane są przez pracodawców?
• Jakie umiejętności (twarde) poszukiwane są przez pracodawców?
• Pracownicy na jakie stanowiska poszukiwane są przez pracodawców?
• Jakie stanowiska (w podziale na grupy) odnotowują największą dynamikę wzrostu i spadku na przestrzeni np. ostatnich 3 lat?
• Jakie branże obecnie najczęściej poszukują pracowników?
• Jakie branże notują największą dynamikę wzrostu i spadku na przestrzeni ostatnich 3 lat?
• Jakie są prognozy/przewidywania dotyczące branż/zawodów przyszłości?
Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie katalogu kompetencji przydatnych studentom do wejścia na rynek pracy i efektywnego na nim funkcjonowania, a w efekcie na modyfikację programów studiów oferowanych studentom przez WNS CDV.

dr Krzysztof Patkowski
Wiceprezes Zarządu Fundacji

Międzypokoleniowy transfer wiedzy

Celem projektu było stworzenie programu międzypokoleniowego transferu wiedzy pomiędzy seniorami (osobami powyżej 50 roku życia) a młodymi osobami, przy czym projekt obejmuje dwie takie grupy: osoby młode wchodzące na rynek pracy oraz uczniów w szkołach różnych typów. Program obejmował:
• mentoring indywidualny realizowany w bezpośrednim kontakcie młodej osoby z mentorem-seniorem lub poprzez platformę on-line;
• mentoring grupowy realizowany na miejscu w organizacji przez mentora-seniora z grupami do 6 osób;
• pracę równoległą, tj. tworzenie zespołów złożonych z pracowników w różnym wieku;
• coaching pracowników;
• tutoring indywidualny (osobiście lub on-line) oraz grupowy realizowany w szkołach;
• diagnozę potrzeb, szkolenia oraz wdrożenie programu w przedsiębiorstwie lub szkole.

dr Łukasz Fojutowski
Wiceprezes Zarządu Fundacji
dr Krzysztof Patkowski
Wiceprezes Zarządu Fundacji

Opracowanie koncepcji i wdrożenie programu tutoringowego i mentoringowego wsparcia studentów

Efektem realizowanego w Collegium Da Vinci projektu jest objęcie wszystkich studentów Uczelni, na studiach licencjackich wsparciem profesjonalnie przygotowanych tutorów i mentorów. Tutoring jest procesem wspomagania rozwoju studentów poprzez wzmacnianie ich niezależności, sprawczości i odpowiedzialności za swoje kształcenie. Program zakłada pracę w małych grupach oraz indywidualne spotkania Tutora ze studentem. Koncentruje się na mocnych stronach i celach studenta. Tutoring to czas na budowanie samoświadomości i refleksję nad dalszym rozwojem – zawodowym, naukowym, osobistym i społecznym.

dr Krzysztof Patkowski
Wiceprezes Zarządu Fundacji

Zawody przyszłości – rozwój kompetencji młodzieży w kontekście przemian współczesnego świata (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym)

Wspieranie i podniesienie kompetencji przez 540 uczniów, w tym minimum 11 osób z niepełnosprawnościami, w zakresie umiejętności behawioralnych i technicznych, które wpłyną na ich aktywizację społeczną i zawodową, poszerzanie ich wiedzy ogólnej i specjalistycznej, rozwój ich zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej, zapobieganie społecznemu wykluczeniu, co przyczyni się również do rozwoju społeczeństwa, rynku pracy i gospodarki.

Marek Banaszak
Prezes Zarządu Fundacji

„Podróż w przyszłość” - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Podniesienie kompetencji cyfrowych i osobistych oraz sprawności fizycznej 270 dzieci w wieku 3-6 lat z powiatu poznańskiego i miasta Poznania poprzez ich uczestnictwo w kursach edukacyjnych. Celem projektu jest również lepsze przygotowanie dzieci do kontynuowania nauki na kolejnym szczeblu edukacji, uzyskanie dodatkowych efektów kształcenia, które wykraczają poza program nauczania w ich przedszkolach i są oczekiwane na rynku pracy.

Marek Banaszak
Prezes Zarządu Fundacji

Opracowanie narzędzi rekrutacyjnych opartych na koncepcji Learning Agility w identyfikacji pracowników sprzedażowych o wysokim potencjale rozwojowym

Rosnąca konkurencja oraz zmienne otoczenie rynkowe sprawiły, że organizacje potrzebują nowego rodzaju pracownika. Osoby o wysokim potencjale rozwojowym, który potrafi wykorzystać wcześniej zdobyte doświadczenie do rozwiązywania zupełnie nowych dla niego zadań. Tradycyjne narzędzia rekrutacji koncentrują się na posiadanych kompetencjach i doświadczeniu zawodowym, ale nie diagnozują potencjału osoby do elastycznego uczenia się i dostosowania do nowej sytuacji decyzyjnej. W ramach projektu skonstruowano oraz przetestowano narzędzie rekrutacyjne oparte na koncepcji Learning Agility, które pozwala identyfikować osoby o wysokim potencjale rozwojowym. W badaniu pilotażowym testowano narzędzie wśród sprzedawców, a następnie prowadzono badanie wśród menedżerów.

dr Łukasz Fojutowski
Wiceprezes Zarządu Fundacji

Prowadzenie coachingu i superwizji dla nauczycieli w ramach projektu "Zawodowcy w Gorzowie"

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego w 12 szkołach i 1 Centrum Kształcenia Zawodowego działalności w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gorzowa Wielkopolskiego poprzez rozwój wsparcia szkół z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym i stworzenie w nich wartości odzwierciedlającej naturalne wartości pracy właściwe dla nauczyciela zawodowego oraz poprzez podniesienie kompetencji 90 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, nabycie kwalifikacji przez 10 nauczycieli w zakresie nauczania przedmiotów oraz udzielenie indywidualnego wsparcia 3200 uczestnikom projektu w rozpoznawaniu ich własnego potencjału, zaplanowaniu ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej w kontekście zdiagnozowanych własnych możliwości i potrzeb rynku pracy oraz jej realizowaniu, utworzenie 12 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery i 1 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

dr Łukasz Fojutowski
Wiceprezes Zarządu Fundacji
dr Krzysztof Patkowski
Wiceprezes Zarządu Fundacji

Opracowanie koncepcji i prowadzenie cyklu warsztatów "Kultura organizacyjna Uczelni"

Każda organizacja cechuje się pewną kulturą organizacyjną. Może ona być mniej lub bardziej widoczna, ale zawsze istnieje i stanowi kontekst dla różnych obszarów jej funkcjonowania. Uczelnie wyższe, jako organizacje, również posiadają swoje kultury organizacyjne, które determinują ich sposób myślenia, działania i przeżywania emocji przez pracowników. Idealnie, jeżeli kultura organizacyjna wspiera rozwój uczelni, ale nie zawsze tak jest. Warsztaty dotyczące kultury organizacyjnej były realizowane dla jednej z poznańskich uczelni i miały na celu wsparcie zespołu menedżerów dydaktycznych i administracyjnych w rozwinięciu sposobów współpracy i komunikacji, które będą sprzyjały zmianom i doskonaleniu się.

dr Łukasz Fojutowski
Wiceprezes Zarządu Fundacji

E-edukacja

Czym jest nowoczesny model kształcenia na uczelni wyższej? Jaką rolę mogą w nim pełnić nowe technologie? Jak projektować kursy online w uczelni wyższej, żeby z jednej strony niosły dużą wartość merytoryczną, również w kształceniu zawodowym, a z drugiej były atrakcyjne dla studentów? Na te i inne pytania próbowaliśmy odpowiedzieć z zespołem w ramach projektu E-edukacja. Trzon prac stanowiły badania jakościowe wśród studentów i wykładowców, pierwsze przymiarki do projektowania i przeprowadzone badania prototypowe różnych formatów kursów online. Wszystko to, żeby móc określić, jaki model e-learningu będzie optymalny w warunkach uczelni wyższej i nie tylko.

dr Łukasz Fojutowski
Wiceprezes Zarządu Fundacji

Zaprojektowane i wdrożone koncepcje praktycznych kierunków studiów

Projekty wieloletnie, polegające na opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnych i praktycznych kierunków studiów we współpracy z pracodawcami i otoczeniem społeczno-gospodarczym.

• Zarządzanie kreatywne
• Doradztwo i Coaching
• Bezpieczeństwo w Biznesie
• IT Project Management
• Data Science
• Mediaworking
• Kreatywna Produkcja Wideo

Marek Banaszak
Prezes Zarządu Fundacji
dr Łukasz Fojutowski
Wiceprezes Zarządu Fundacji
dr Krzysztof Patkowski
Wiceprezes Zarządu Fundacji